System logo
Bra - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN korzystania z Systemu BRA

Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego


I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu BRA - Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, zwanego dalej BRA, działającego na terenie Miasta Bydgoszcz i części terytorium gmin ościennych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu .

II Definicje

2.1. Regulamin - niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z BRA, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu, i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu BRA oraz jest warunkiem niezbędnym rejestracji w Systemie BRA. Klient zawiera umowę z Operatorem BRA z chwilą akceptacji regulaminu, rejestracji oraz uiszczenia opłaty inicjalnej w Systemie BRA.

2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem BRA ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie zostaje automatycznie zawarte w momencie akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji w Systemie BRA.

2.3. Bydgoski Rower Aglomeracyjny / System BRA– działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery obejmujące przygotowanie i prowadzenie Systemu BRA oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.bra.org.pl, określane również w dalszej części Regulaminu jako Wypożyczalnia.

2.4. Operator BRA– jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu BRA. Operatorem BRA jest Bike U Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

2.5. Klient – użytkownik Systemu BRA, który dokonał rejestracji w Systemie BRA, akceptując jego Regulamin i Umowę oraz uiścił bezzwrotną opłatę inicjalną zgodną z tabelą opłat.

2.6. Serwis BRA- serwis zajmujący się konserwacją i naprawami Systemu BRA.

2.7. Call Center BRA (CC BRA) – biuro zapewniające Klientowi 24-ro godziny kontakt przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych z Operatorem BRA. Informacje o funkcjonowaniu CC BRA znajdują się na stronie internetowej www.bra.org.pl, na terminalu BRA oraz na rowerach.

2.8. Strefa użytkowania - granice administracyjne Miasta Bydgoszcz i część terytorium gmin ościennych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, w obrębie których dozwolone jest korzystanie z rowerów BRA.

2.9. Stacja BRA - Miejsce wypożyczania oraz zwrotu roweru przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu BRA, wyposażone w stojaki rowerowe oraz terminal. Informacje o lokalizacji Stacji BRA znajdują się na każdym terminalu oraz na stronie internetowej www.bra.org.pl.

2.10. Stojak BRA – Stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka z elektrozamkiem oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower 

2.11. Terminal BRA- urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji BRA.

2.12. Identyfikator Klienta - to osobisty numer zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru PIN/Hasło, który to numer klient otrzymuje podczas rejestracji w systemie BRA. Podczas logowania się do systemu w terminalu Wypożyczający używa identyfikatora klienta do autoryzacji na stacji bazowej BRA. to osobisty zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (Login i Pin), który Klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie BRA. Identyfikator jest niezbędny podczas logowania się do systemu przez terminal w celu autoryzacji oraz wypożyczenia lub zwrotu roweru.

2.13. Tabela Opłat - cennik usług i opłat Systemu BRA stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie  internetowej www.bra.org.pl

2.14. Rachunek Przedpłacony - osobisty rachunek Klienta, w systemie rozliczeniowym Systemu BRA, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z systemu BRA zgodnie z Tabelą Opłat

2.15. PayU - system płatności internetowych.

2.16. Opłata uiszczona - kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty  rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu BRA według Tabeli Opłat, bezzwrotna w przypadku rezygnacji.

2.17.  Wypożyczenie roweru - wypożyczenie roweru ze stacji BRA przy pomocy Identyfikatora Klienta.

2.18. Zwrot roweru –  zwrot roweru w dowolnej, działającej Stacji BRA. Zwrot roweru nastąpi  po przeprowadzonej na Stacji BRA, oraz zakończonej sukcesem procedurze zwrotu roweru.

2.19. Działania zabezpieczające - Czynności podejmowane w przypadku naruszenia regulaminu Systemu BRA, polegające na kontakcie z Klientem, wezwaniu go do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan rachunku przedpłaconego nie jest wystarczający do pokrycia kosztów powstałych na skutek korzystania z Systemu BRA, a w przypadku braku dobrowolnego uregulowania należności, przymusowe jej wyegzekwowanie. Przypadki kradzieży czy zniszczenia mienia Systemu BRA zgłaszane będą właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych.

2.20. Opłata inicjalna – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata jaką Klient powinien doładować swój osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BRA. Kwota przeznaczona jest w całości na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez Klienta Systemu BRA.

2.21. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu BRA w czasie funkcjonowania Systemu BRA, służące promowaniu Systemu BRA.

 

III. Warunki ogólne korzystania z Systemu BRA

3.1. Warunkiem korzystania z Systemu BRA jest: przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.bra.org.pl, podanie przez Klienta przy rejestracji wymaganych danych osobowych, uiszczenie bezzwrotnej opłaty inicjalnej wskazanej w tabeli opłat oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu Systemu BRA na podany podczas procedury rejestracji adres e-mail. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne związane z funkcjonowaniem Systemu BRA.

3.3. Operator BRA wyda Klientowi rower do użytku, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty zgodne z Tabelą Opłatna wskazany przez Operatora rachunek przedpłacony.

3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia roweru - wypięcia go ze Stacji BRA, do momentu zwrotu roweru - wpięcia do Stacji BRA i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 3.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji BRA, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji BRA.

3.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Call Center BRA o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia, np. braku zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym podczas postoju.

3.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi BRA pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu BRA, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bra.org.pl. Ww. oświadczenie musi być doręczone Operatorowi BRA poprzez wysłanie go listem poleconym lub przekazane na adres Operatora Systemu BRA, którego aktualny adres dostępny jest na stronie internetowej www.bra.org.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii” .

3.7. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz i części terytorium gmin ościennych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu .

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

4.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.

4.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie niepogorszonym od stanu w którym Klient wypożyczył rower.

4.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym, lub nie pozostawianie roweru bez nadzoru.

4.4. Udostępnienie przez Klienta roweru osobie trzeciej wbrew postanowieniom regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji BRA.

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych  w wyniku naruszenia przez siebie obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu BRA. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. 

4.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniony mu rower począwszy od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego prawidłowego zwrotu. W razie nieprawidłowego zwrotu roweru, Klient zostanie obciążony kosztami dalszego trwania  wypożyczenia oraz poniesie odpowiedzialność za ewentualną jego kradzież bądź zniszczenie.

4.7. Korzystanie z rowerów Systemu BRA może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

4.8. Klient systemu BRA na jedno konto może wypożyczyć jednocześnie dwa rowery

4.9.  Zabronione jest korzystanie z Systemu BRA przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

4.10. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa, oraz Regulaminowi.

4.11. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu BRA (Rowerów, Terminali, Stacji BRA) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. Operator BRA wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury BRA.

4.12. Celowe uszkodzenie systemu BRA spowoduje złożenie przez Operatora BRA zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

4.13. Wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu BRA.

4.14 Wyłącznie w przypadku utraty/zniszczenia roweru przez Klienta, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient Systemu BRA.

4.15. Przekroczenie 12 godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

 

V. Rejestracja

5.1 Rejestracja w Systemie BRA jest warunkiem koniecznym, dla korzystania z  Systemu BRA.

5.2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.bra.org.pl

5.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w BRA, jest podanie prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko) danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonywania Umowy, oraz zasilenie rachunku przedpłaconego jednorazową, bezzwrotną opłatą inicjalną w wysokości 10,00 (dziesięciu) złotych brutto. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich uzupełnienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie BRA. Administratorem danych osobowych jest Operator BRA.

5.4. Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem numerem identyfikacyjnym Klienta w Systemie BRA.

 

VI. Formy Płatności

6.1.Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych znajdującego się na stronie www.bra.org.pl

6.2. Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym użytkownik otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną lub w postaci wiadomości tekstowej na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email oraz numer telefonu.

6.3. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu BRA.  

6.4.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator BRA.

6.5. W trakcie trwania umowy z Operatorem BRA opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi.

VII. Wypożyczenie

7.1. Rower można wypożyczyć – w miarę dostępności na stacji - w dowolnej Stacji BRA po uprzednim uruchomieniu Terminala BRA, zalogowaniu się w systemie swoim Identyfikatorem oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala BRA komunikatami.

7.2. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie ważnego konta BRA, określającego aktywny status klienta tzn. prawidłową rejestrację Klienta i posiadanie dodatniego salda na rachunku przedpłaconym.

7.3. Klient przed wypięciem ze stojaka wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane.

7.4. W momencie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki roweru w czasie jego wypożyczenia, Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do Call Center BRA oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji BRA.

7.5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

7.6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji BRA Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Call Center BRA. Pracownik Call Center BRA poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

7.7. Rower jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 10 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka, odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

7.8. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BRA, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami BRA. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.

7.9 Zabrania się używania zabezpieczenia nie będącego elementem  Systemu BRA w celu zablokowania roweru na Stacji BRA. Operator BRA zastrzega sobie prawo do usuniecie niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Klienta. Wszelkie koszty z tego wynikające ponosi Klient zgodnie z Tabelą Opłat.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

8.1. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

8.2 Wymóg wskazany w pkt. 8.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

8.3. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje rozpoczęcie działań zabezpieczających.

 

IX. Naprawy i Awarie

9.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Call Center BRA pod numerem telefonu
  +48 52 523 28 00. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Call Center BRA oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji BRA.

9.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Call Center BRA przez cały czas wypożyczenia roweru.

9.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BRA.

 

X. Procedura  ZWROT

10.1. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego zamka, znajdującego się w dowolnej Stacji BRA oraz pociągnięciu roweru do siebie w celu upewnienia się, że rower jest prawidłowo zabezpieczony.

10.2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka na Stacji BRA (brak wolnego miejsca/awaria) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka) i niezwłocznym przeprowadzeniu zwrotu roweru użyciu aplikacji mobilnej lub powiadomieniu o tym fakcie Call Center BRA.

10.3. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia oraz kradzież.

 

XI. Brak zwrotu w terminie

11.1. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie Regulaminu, a tym samym złamanie przez Klienta umowy z Operatorem BRA, co spowoduje uruchomienie działań zabezpieczających.

11.2. Zwrot roweru po upływie dwunastej godziny spowoduje obciążenie Klienta kwotą określoną w Tabeli Opłat.

 

XII. Opłaty

12.1. Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określana jest w oparciu o Tabelę Opłat dostępną na stronie internetowej www.bra.org.pl. Opłata wyliczana jest według liczby minut wypożyczenia, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji BRA.

12.2. Opłaty za korzystanie z Systemu BRA są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut wypożyczenia.

12.3. W razie gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna wynikająca z Tabeli Opłat jest wyższa niż środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z Systemu BRA zobowiązany jest do doprowadzenie stanu rachunku przedpłaconego do salda powyżej 0,00 złotych, w innym przypadku uruchomione zostaną działania zabezpieczające.

XIII. Reklamacje

13.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres bok@bra.org.pl. żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora BRA w terminie nie przekraczającym 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia. 

13.2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty incydentu stanowiącego powód reklamacji pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. Po upływie 7 dni wygasa prawo do zgłoszenia reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do  Operatora BRA na adres e-mail: bok@bra.org.pl.

13.3. Operator BRA rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, w następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany w reklamacji.

13.4. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator BRA nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator BRA ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

XIV. Rezygnacja

14.1. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem BRA w dowolnym czasie.

14.2. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości zawierającej nie budzące wątpliwości co do intencji oświadczenia woli Klienta, na adres: bok@bra.org.pl, wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, w szczególności Identyfikatorem Klienta BRA. Rozwiązanie umowy możliwe jest w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego Klienta jest dodatnie. W sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego jest ujemne, przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy konieczne jest doprowadzenie przez Klienta stanu rachunku przedpłaconego do salda 0,00 złotych.

14.3. Po  rozwiązaniu umowy, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu opłat uiszczonych na rachunku przedpłaconym.

 

XV. Postanowienia końcowe

15.1. Operator BRA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w systemie BRA. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do Call Center BRA w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

15.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

15.3. Operator BRA rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie BRA w dowolnym czasie, z powodów takich jak na przykład: nieuregulowanie wpłaty za przekroczenie dwunasto-godzinnego wynajmy roweru, czy zarejestrowanie i użytkowanie rowerów Systemu BRA przez osobę nieletnią bez dostarczenie podpisanego „ Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica”  lub też bez podania powodu. Klient natomiast nie ma prawa wystosowania roszczeń względem Systemu BRA.

15.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

15.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

 

Załącznik nr 1

 

……………………………….

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

do BRA Bydgoski Rower Aglomeracyjny

 

 

Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 3.6 Regulaminu Systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego BRA, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

 

  1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, dalej zwanego BRA, zgodnie z regulaminem BRA dostępnym na stronie
    www.bra.org.pl
  2. Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu;
  3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z BRA;
  4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub  prawo jazdy odpowiedniej kategorii .
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora BRA danych osobowych moich oraz ww. małoletniego w celach niezbędnych do korzystania z BRA, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celu wykonywania Umowy. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest BikeU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu BRA.

 

 

………………………..

(miejscowość, data)

 

 

………………………………

(imię i nazwisko)

 

* - niepotrzebne skreślić


 

 

 

Załącznik nr 2

TABELA OPŁAT (kwoty brutto) 

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna

10 zł

 

Od 0 do 20 minuty

0 zł

Od 20 do 60 minuty

1 zł

Od 60 do 120 minuty

4 zł

Od 120 do 180 minuty

6 zł

Każda następna godzina

7 zł

 *opłaty sumują się 

                    

   

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin

przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości od 240 zł

 

 

Koszt odtworzenia roweru

3400 zł

opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru

200 zł

                                                                    

 

 

 

 Załącznik nr 3

 

Strefa użytkowania Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (mapa obszaru wdrożenia systemu: Miasto Bydgoszcz oraz część terytorium gmin ościennych).